Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція № 5 «Для споживачів (попередня оплата)» з 1.08.2021

1. Ціна (тариф) електричної енергії

1.1. Оплата електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом), яка рівна фактичній ціні (тарифу) Споживача за попередній розрахунковий період.

Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді визначаються Постачальником за формулою:

Ц факт= Ц зак. + Тпер + ТР + Тпост, грн/кВт*год.,

де Ц зак – фактична середньозважена ціна закупівлі електричної енергії Постачальником на Оптових ринках (ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок) з урахуванням розподілу небалансів та всіх обов’язкових податків (крім ПДВ, що облікується окремо), яка визначається згідно Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, іншими нормативними документами;

Тпер  - тариф на послуги з передачі електроенергії, встановлений Регулятором;

ТР - тариф на послуги з розподілу електроенергії, встановлений Регулятором;

Тпост  - тариф на послуги з постачання електричної енергії, який рівний 0 (нуль) гривень 6 (шість) копійок без ПДВ.

1.2.  У разі укладення Договору з дотриманням положень Закону України «Про публічні закупівлі», зміна ціни цього Договору допускається із настанням підстав, передбачених ч. 5 ст. 41 згаданого Закону.

2. Розрахунковий період

2.1. Календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який починається з 01 числа поточного місяця та триває до 31 числа (включно).

3. Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії

3.1. Через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи.

3.2. Оплата послуги з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Споживачем на підставі виставленого Постачальником окремого рахунку з розподілу (передачі) електричної енергії або на підставі рахунку за спожиту електричну енергію, в якому Постачальником окремим рядком зазначаються дані про вартість послуги з розподілу (передачі) електричної енергії.

Розрахунок вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється на підставі регульованих тарифів на послугу з розподілу (передачі) оператору систем розподілу (передачі)  та з врахуванням обсягів розподіленої (переданої) електричної енергії Споживачу відповідно до даних комерційного обліку.

3.3. Зміна регульованих тарифів на послугу з розподілу (передачі) оператору систем розподілу (передачі), у встановленому законодавством порядку, є підставою для зміни Постачальником ціни цього Договору в односторонньому порядку.  

4. Спосіб та терміни оплати

4.1. Попередня оплата вартості електроенергії у розмірі 100 %  обсягу постачання електричної енергії споживання вказаного згідно Додатку 3 до договору про постачання електричної енергії, з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.

У разі відсутності даних у Постачальника щодо фактичного корисного відпуску за поточний місяць на момент формування рахунку на попередню оплату на наступний розрахунковий період, при визначенні розрахункової суми до оплати даного рахунку враховуватиметься договірні обсяги постачання поточного періоду згідно додатку № 3 до договору.

4.2. Термін надання остаточного рахунка за спожиту електроенергію електропостачальником – протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації про обсяги споживання, згідно з даними комерційного обліку.

4.3. Термін оплати рахунків – 5 робочих днів від дати отримання рахунка.

5. Договірні обсяги споживання

5.1. Договірні обсяги споживання електричної енергії на наступний календарний рік (Додатковий правочин про зміни до Договору про постачання електричної енергії споживачу/постачальником універсальних послуг) подаються Споживачем не пізніше 01 грудня поточного року.  У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік встановлюється Постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули.

5.2. У разі виникнення у Споживача необхідності скоригувати договірну величину споживання електричної енергії на поточний розрахунковий період у сторону збільшення, Споживач самостійно розраховує вартість додаткових обсягів споживання електричної енергії як добуток додаткових обсягів споживання електричної енергії і ціни електричної енергії попереднього розрахункового періоду та проводить оплату вартості додаткових обсягів споживання електричної енергії до дня звернення до Постачальника із заявою про коригування договірної величини споживання електричної енергії.

5.3. Обсяг заявленого місячного споживання може бути скоригований споживачем шляхом подання заяви щодо коригування у строк до 13-го числа (включно) календарного місяця на розрахунковий період, який не закінчився за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів.

6. Розмір збитків за відхилення від договірних обсягів споживання

6.1. У разі відхилення фактичного споживання від прогнозованого (заявленого) обсягу споживання електричної енергії, що перевищує 10 % за підсумками розрахункового періоду, на величину відхилення нараховується штраф у розмірі 50 % від ціни електричної енергії (без врахування тарифу на послуги передачі та розподілу електричної енергії, які встановлені Постановами НКРЕКП).

6.2. Рахунки на оплату перевищення договірного обсягу споживання електричної енергії, виписуються Постачальником окремим рахунком та надсилаються Споживачу не пізніше 12 (дванадцятого) календарного дня наступного за розрахунковим періодом. Вказані кошти сплачуються на поточний рахунок Постачальника протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунку.

7. Термін виставлення рахунку за електричну енергію та терміни його оплати

7.1. Здійснення розрахунків за електричну енергію – система онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет).

7.2. Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:

7.2.1. ім’я та прізвище відповідальної особи;

7.2.2. контактний номер мобільного телефону;

7.2.3. електронна пошта.

7.4. Онлайн-розрахунки Сторони проводять в електронному вигляді, а саме: акти, рахунки, повідомлення про припинення постачання електроенергії, акти звірки та інші документи (далі - Документи), якими Сторони здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору надаються Сторонами в електронному вигляді через  Персональний кабінет. Такі електронні документи визначаються Сторонами, як офіційні.

7.5. Споживач самостійно отримує рахунок на оплату електричної енергії не пізніше 10 (десятого) календарного дня наступного за розрахунковим періодом у Персональному кабінеті. Якщо рахунок за електроенергію не був отриманий Споживачем через Персональний кабінет на 10 (десятий) календарний день наступний за розрахунковим – він вважається таким, що вручений Постачальником Споживачу 10 (десятого) календарного дня наступного за розрахунковим місяцем та Споживач вважається з ними ознайомлений. Строк оплати такого рахунку обчислюється з наступного робочого дня після його вручення.

7.5. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє на електронну пошту Споживача та/або номер мобільного телефону (вказані у цьому Договорі). У разі зміни реєстраційних даних Споживач зобов’язується повідомити Постачальника про такі зміни та підписати додаткову угоду. У випадку неповідомлення Споживачем Постачальника про зміну реєстраційних даних, відповідальність за невиконання, або неналежне виконання умов Договору несе Споживач. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до Персонального кабінету та унікальний код Споживача.

8. Розмір пені/ штрафу за порушення строків оплати.

8.1. За порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати, 3 % річних та інфляційні збитки. Дана сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

9. Строк дії договору та умови пролонгації

9.1. Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу, якщо протягом трьох робочих днів, споживачу не буде повідомлено про його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.

9.2. Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2025 року.

9.3. Дія Договору припиняється з наступних підстав:

9.3.1. анулювання Постачальнику ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії Споживачу;

9.3.2. у разі зміни власника/ користувача об’єкта електропостачання Споживача;

9.3.3. одну із сторін у встановленому законом порядку визнано банкрутом.

9.4. Постачальник має право достроково розірвати Договір, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках:

9.4.1. споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з умовами Договору та Комерційної пропозиції;

9.4.2. відсутності економічної вигоди від подальшого виконання умов договору, що неминуче призведе до збитків Постачальника;

9.4.3. споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.

9.5. У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт Споживача було припинено/ призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

9.6. Договір може бути пролонгований на аналогічний період (на такий ж самий строк) за умови відсутності письмового повідомлення від однієї із сторін про розірвання Договору.

10. Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами Договору

10.1 У разі дострокового розірвання/ припинення Договору з ініціативи Споживача, Постачальник нараховує штрафні санкції у розмірі повної вартості спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді, що передував розрахунковому періоду, в якому здійснено дострокове розірвання/ припинення договору.

10.2. З метою уникнення Споживачем штрафних санкцій за дострокове розірвання/ припинення договору з боку попереднього електропостачальника, Споживач повинен повідомити діючого та нового електропостачальника про намір укласти з новим електропостачальником Договір про постачання електричної енергії Споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору (абзац 3 п. 6.1.3. ПРРЕЕ).

11. Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг

11.1. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Звіряння розрахунків

12.1. Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

13. Територія здійснення ліцензованої діяльності

Україна

14. Урахування пільг, субсидій

Відсутнє

15. Постачання захищеним споживачам

Відсутнє

Ця комерційна пропозиція набуває чинності з 1 серпня 2021 року